قوانین کنسلی بلیت پروازهای سیستمی داخلی

توجه داشته باشید ساعت ثبت شده درخواست کنسلی پرواز ، بر اساس ساعتی می باشد که در سایت ایرلاین نام برده ثبت و محاسبه می شود . بنابراین برای اطمینان از ثبت درخواست خود زمان ساعت خود را حداقل 5 دقیقه زودتر از زمان اعلام شده در جدول زیر در نظر بگیرید . در غیر این صورت شرکت آذرگشت ملکی مسئولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه را بر عهده نمی گیرد .