قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجی

نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس
آتا 30 ندارد 10 ندارد 25 فعلا ندارد 10 فعلا ندارد
معراج 20 ؟ 10 ؟ ندارد ؟ ندارد 5
کارون 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
قشم ایر 20 ندارد 10 ندارد 30 ندارد 10 ندارد
ایران ایر 20 30 10 10 40 50 10 10
ماهان 20 25 10 10 30 40 10 10
کاسپین 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
زاگرس 20 ندارد 10 ندارد 30 ندارد 10 ندارد
تابان 20 ندارد 10 ندارد 30 ندارد 10 ندارد
ایرتور 20 30 10 10 30 40 10 10
ساها 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
پویا 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
وارش 20 ندارد 10 ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد
سپهران 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
فلای پرشیا 20 ندارد 10 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
کیش ایر 20 30 10 10 فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد فعلا ندارد


نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس
آسمان Y V S 25 Z I D 30 10 10 30 A 40 10 10
سایر کلاس ها 20 D 35


نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس
ترکیش ندارد ندارد ندارد ندارد آمریکا و کانادا 2 بسته 23 کیلو آمریکا و کانادا 2 بسته 32 کیلو 10 10
سایر کشورها 30 کیلو سایر کشورها 40 کیلو
تبریز به استانبول و بالعکس 40 کیلو تبریز به استانبول و بالعکس 50 کیلو


نام ایرلاین داخلی خارجی
بزرگسال و کودک نوزاد بزرگسال و کودک نوزاد
اکونومی بیزینس اکونومی بیزینس اکونومی کامفورت بیزینس فرست کلاس اکونومی بیزینس
آزال ندارد ندارد ندارد ندارد 32 2 بسته 32 کیلو 2 بسته 32 کیلو 3 بسته 32 کیلو 10 10

قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجیایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم 35 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ایران ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
معراج پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ? نوزاد ندارد ؟
آتا پرواز خارجی بزرگسال و کودک 25 کیلوگرم فعلا ندارد نوزاد 10 کیلوگرم فعلا ندارد
کارون پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
قشم ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ماهان پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
کاسپین پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
زاگرس پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
تابان پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ایرتور پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ساها پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
پویا ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
وارش پرواز خارجی بزرگسال و کودک فعلا ندارد فعلا ندارد نوزاد فعلا ندارد فعلا ندارد
سپهران پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
فلای پرشیا پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
کیش ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک فعلا ندارد فعلا ندارد نوزاد فعلا ندارد فعلا ندارد
آزال پرواز داخلی بزرگسال و کودک --- --- نوزاد --- ---
آزال پرواز خارجی بزرگسال و کودک 32 کیلوگرم 2 بسته 32 کیلوگرم 2 بسته 32 کیلوگرم 3 بسته 32 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان پرواز داخلی بزرگسال و کودک 25 کیلوگرم 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ایران ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
معراج پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ? نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
آتا پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
کارون پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
قشم ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ماهان پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 25 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
کاسپین پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
زاگرس پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
تابان پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ایرتور پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ساها پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
پویا ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
وارش پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
سپهران پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
فلای پرشیا پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
کیش ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ترکیش پرواز داخلی بزرگسال و کودک --- --- نوزاد --- ---
ترکیش پرواز خارجی بزرگسال و کودک 2 بسته 23 کیلوگرم 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم 2 بسته 32 کیلوگرم 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم

قوانین مقدار بار مجاز داخل کابین و جامدان در پرواز داخلی و خارجیایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان پرواز داخلی بزرگسال و کودک 25 کیلوگرم 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
آسمان پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم 35 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ایران ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ایران ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
معراج پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ? نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
معراج پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ? نوزاد ندارد ؟
آتا پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
آتا پرواز خارجی بزرگسال و کودک 25 کیلوگرم فعلا ندارد نوزاد 10 کیلوگرم فعلا ندارد
کارون پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
کارون پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
قشم ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
قشم ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ماهان پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 25 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ماهان پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
کاسپین پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
کاسپین پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
زاگرس پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
زاگرس پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
تابان پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
تابان پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ایرتور پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ایرتور پرواز خارجی بزرگسال و کودک 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
ساها پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
ساها پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
پویا ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
پویا ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
وارش پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
وارش پرواز خارجی بزرگسال و کودک فعلا ندارد فعلا ندارد نوزاد فعلا ندارد فعلا ندارد
سپهران پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
سپهران پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
فلای پرشیا پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم ندارد نوزاد 10 کیلوگرم ندارد
فلای پرشیا پرواز خارجی بزرگسال و کودک ندارد ندارد نوزاد ندارد ندارد
کیش ایر پرواز داخلی بزرگسال و کودک 20 کیلوگرم 30 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
کیش ایر پرواز خارجی بزرگسال و کودک فعلا ندارد فعلا ندارد نوزاد فعلا ندارد فعلا ندارد
ترکیش پرواز داخلی بزرگسال و کودک --- --- نوزاد --- ---
آزال پرواز داخلی بزرگسال و کودک --- --- نوزاد --- ---
ترکیش پرواز خارجی بزرگسال و کودک 2 بسته 23 کیلوگرم 30 کیلوگرم 40 کیلوگرم 2 بسته 32 کیلوگرم 40 کیلوگرم 50 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم
آزال پرواز خارجی بزرگسال و کودک 32 کیلوگرم 2 بسته 32 کیلوگرم 2 بسته 32 کیلوگرم 3 بسته 32 کیلوگرم نوزاد 10 کیلوگرم 10 کیلوگرم