• لوگو
 • شرکت هواپیمایی
 • کلاس
  نرخی پروازی
 • نوع هواپیما
 • تعداد (فروند)
 • تعداد مسافر (نفر)
 • شرکت تولید کننده
 • بیشترین وزن پروازی (کیلوگرم)
 • حداکثر سرعت (Km/h)
 • ارتفاع هواپیما (متر)
 • طول هواپیما (متر)
 • آزال
 • اکونومی بیزینس کامفورت VIP
 • ایرباس 100 - 319 ایرباس 200 - 320 بوئینگ 8 - 787 ایرکوت MC - 21 - 300 ایرباس 340 - 500 بوئینگ 757 - 200 بوئینگ 767 - ER300 ایرباس ACJ319 ایرباس ACJ320 ایرباس 600 - ACJ340
 • 3 6 2 10 2 3 3 2 1 1
 • 126 153 242 163 310 - 270 228 - 200 290 - 261 - 210 8 25 25
 • ایرباس ایرباس بوئینگ ایرکوت ایرباس بوئینگ بوئینگ ایرباس ایرباس ایرباس
 • 75,500 78,000 227,930 79,250 380,000 115,660 186,900 78,200 79,000 380,000
 • 871 871 956 949 914 918 900 871 871 914
 • 11.76 11.76 16.92 11.50 17.53 13.60 15.85 11.76 11.76 17.53
 • 33.84 37.57 56.72 42.20 67.93 47.30 54.94 33.84 37.57 67.93
 • ترکیش
 • اکونومی بیزینس کامفورت
 • ایرباس 100 - 319 ایرباس 200 - 320 ایرباس 200 - 321 ایرباس 321 نئو ایرباس 200 - 330 ایرباس 300 - 330 بوئینگ 700 - 737 بوئینگ 800 - 737 بوئینگ 737 - 900 ER بوئینگ 737 8 MAX بوئینگ 777 - ER 300 بوئینگ 9-787
 • 6 18 68 15 18 40 1 102 15 11 33 9
 • 126 153 177 - 188 182 220 - 250 - 281 289 149 151 - 155 - 165 151 151 349 - 400 300
 • ایرباس ایرباس ایرباس ایرباس ایرباس ایرباس بوئینگ بوئینگ بوئینگ بوئینگ بوئینگ بوئینگ
 • 75,500 78,000 93,500 97,000 242,000 242,000 70,080 79,016 85,139 82,191 351,533 254,011
 • 871 871 871 876 871 871 834 842 844 839 945 956
 • 11.76 11.76 11.76 11.76 17.39 16.79 12.57 12.55 12.55 12.30 18.50 17.02
 • 33.84 37.57 44.51 34.44 58.82 63.67 33.63 39.47 42.11 39.52 73.86 62.81
در این مطلب، مشخصات فنی هواپیمایی‌های داخلی ارائه شد. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق‌تری در مورد هر یک از ایرلاین‌ها دریافت کنید، بر روی نام شرکت هواپیمایی مورد نظر خود کلیک کرده و اطلاعات کلی در مورد هر یک از آنها به دست آورید.

مشخصات فنی شرکت‌های هواپیمایی خارجی

هر شرکت هواپیمایی مشخصات مخصوص خود را دارد، بسیاری از این ویژگی‌ها، عمومی بوده و همه به این اطلاعات واقف هستند اما برخی دیگر جزو اطلاعات فنی هواپیمایی‌ها می‌باشند که اگر به موضوعات هوانوردی علاقه داشته باشید، این مطلب از آذربلیط مناسب شماست. در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که تمامی مشخصات فنی ایرلاین‌های خارجی از جمله کلاس نرخی پروازی، نوع هواپیما، تعداد فروند، تعداد مسافر، شرکت تولید کننده هواپیما، بیشترین وزن پروازی، حداکثر سرعت، ارتفاع هواپیما و طول هواپیما درج شده‌اند. شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌اند.


ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 319 - 100 اکونومی 3 126 ایرباس 75,500 871 11.76 33.84
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 - 200 بیزینس 6 153 ایرباس 78,000 871 11.76 37.57
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 8 - 787 کامفورت 2 242 بوئینگ 227,930 956 16.92 56.72
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرکوت MC - 21 - 300 VIP 10 163 ایرکوت 79,250 949 11.50 42.20
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 340 - 500 اکونومی 2 270 - 310 ایرباس 380,000 914 17.53 67.93
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 757 - 200 اکونومی 3 200 -228 بوئینگ 115,660 918 13.60 47.30
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 767 - ER300 اکونومی 3 210 - 261 - 290 بوئینگ 186,900 900 15.85 54.94
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس ACJ319 اکونومی 2 8 ایرباس 78,200 871 11.76 33.84
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس ACJ320 اکونومی 1 25 ایرباس 79,000 871 11.76 37.57
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 600 - ACJ340 اکونومی 1 25 ایرباس 380,000 914 17.53 67.93

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 100 - 319 اکونومی 6 126 ایرباس 75,500 871 11.76 33.84
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 200 - 320 بیزینس 18 153 ایرباس 78,000 871 11.76 37.57
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 200 - 321 اکونومی 68 177-188 ایرباس 93,500 871 11.76 44.51
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 321 نئو اکونومی 15 182 ایرباس 97,000 876 11.76 34.44
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 200 - 330 اکونومی 18 281 - 250 - 220 ایرباس 242,000 871 16.79 63.67
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 - 330 اکونومی 40 289 ایرباس 242,000 871 16.79 63.67
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 700 - 737 اکونومی 1 149 بوئینگ 70,080 834 12.57 33.63
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 800 - 737 اکونومی 102 151 - 155 - 165 بوئینگ 79,016 842 12.55 39.47
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 - 900 ER اکونومی 15 151 بوئینگ 85,139 844 12.55 42.11
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 8 MAX اکونومی 11 151 بوئینگ 82,191 839 12.30 39.52
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 777 - ER 300 اکونومی 33 349 - 400 بوئینگ 351,533 945 18.50 73.86
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 9-787 اکونومی 9 300 بوئینگ 254,011 956 17.02 62.81

در این مطلب، مشخصات فنی هواپیمایی‌های داخلی ارائه شد. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق‌تری در مورد هر یک از ایرلاین‌ها دریافت کنید، بر روی نام شرکت هواپیمایی مورد نظر خود کلیک کرده و اطلاعات کلی در مورد هر یک از آنها به دست آورید.