• لوگو
 • شرکت هواپیمایی
 • کلاس
  نرخی پروازی
 • نوع هواپیما
 • تعداد (فروند)
 • تعداد مسافر (نفر)
 • شرکت تولید کننده
 • بیشترین وزن پروازی (کیلوگرم)
 • حداکثر سرعت (Km/h)
 • ارتفاع هواپیما (متر)
 • طول هواپیما (متر)


 • آتا
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس 320 بوئینگ 737 MD 83 امبرائر 145
 • 3 8 8 3
 • 174 - 150 136 165 50
 • ایرباس بوئینگ بوئینگ امبرائر
 • 73,500 - 66,700 73,000 72,574 - 67,812 20,600
 • 870 890 873 833
 • 12.08 11.13 9.10 6.8
 • 37.57 33.40 45.10 29.90
 • اترک
 • اکونومی
 • ایرباس 320
 • 3
 • 164 - 156
 • ایرباس
 • 75,500
 • 870
 • 11.8
 • 37.6
 • آسمان
 • اکونومی
 • ایرباس A340 ایرباس A320 بوئینگ 737 بوئینگ 727 ATR 72 فوکر 100
 • 1 5 2 3 5 7
 • 240 156 - 164 144 172 66 100 - 109
 • ایرباس ایرباس بوئینگ بوئینگ ATR فوکر
 • 260,000 75,500 62,822 86,400 22,000 44,450
 • 914 870 890 961 500 816
 • 17.03 11.80 11.30 10.44 7.65 8.50
 • 59.39 37.60 30.50 40.59 27.17 35.50
 • ایران ایر
 • اکونومی V اکونومی Q اکونومی M اکونومی N اکونومی Y اکونومی O هما کلاس C هما کلاس J
 • فوکر100 ایرباس 300 - 310 ایرباس 300 - B2k ایرباس 300 - 600 بوئینگ 747 - SP بوئینگ 200 - 747 ایرباس 300 - B4 ایرباس 300 - B4 - F بوئینگ 747 - F ایرباس 320
 • 16 2 4 4 1 3 4 2 1 6
 • 109 220 - 361 274 366 - - - 180
 • فوکر ایرباس ایرباس ایرباس بوئینگ بوئینگ ایرباس ایرباس بوئینگ ایرباس
 • 24,375 116,500 - 48,293 152,900 169,960 - - - 44,300
 • 816 850 - 895 1004 967 - - - 870
 • 8.50 15.80 - 16.66 20.07 19.30 - - - 11.80
 • 35.50 46.66 - 54.08 56.30 70.66 - - - 37.60

 • ایرتور
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس 300-600 ایرباس 320 MD-82-83 ایرباس A310
 • 5 1 5 1
 • 224 - 273 174 - 180 143 - 172 220
 • ایرباس ایرباس بوئینگ ایرباس
 • 171,000 66,700 - 73,500 67,812 - 72,574 144,000 - 164,000
 • 895 870 873 849
 • 16.50 11.76 9.10 15.8
 • 54.10 37.57 45.10 46.66
 • پویا
 • اکونومی بیزینس فرست
 • AN - 74 - 200 مسافربری
  بمباردیر CL - 600 جت تجاری
  ایلیوشین IL - 76 باربری
  امبرائر ERJ - 145 مسافربری
  هاربین Y - 12 چند منظوره
 • 3 1 3 2 1
 • 44 10 50 50 17
 • آنتونوف بمباردیه اروسپیس ایلیوشین امبرائر گروه صنعتی هاربین
 • 34,500 21,863 195,000 20,600 5,300
 • 700 870 900 833 328
 • 8.65 6.30 14.76 6.76 5.68
 • 28.07 20.85 46.59 28.87 18.86
 • تابان
 • اکونومی
 • MD - 88 RJ85 - 145 ایرباس A310 - 304
 • 5 1 1
 • 172 112 240
 • مک دانل داگلاس Bae System ایرباس
 • 72,600 42,184 164,000
 • 925 801 901
 • 11.278 9.500 12.500
 • 45.06 28.55 46.66
 • زاگرس
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس 320 ایرباس 321 ایرباس 319 بوئینگ MD
 • 7 2 1 8
 • 156 - 164 220 145 143 - 172
 • ایرباس ایرباس ایرباس بوئینگ
 • 75,500 48,500 35,400 26,200 - 35,000
 • 870 876 871 873
 • 11.80 11.80 11.80 9.02
 • 37.60 44.50 33.80 45.06
 • ساها
 • اکونومی
 • بوئینگ 300 - 737
 • 2
 • 136
 • بوئینگ
 • 60,600 - 68,000
 • 876 - 796
 • 11.13
 • 31 - 37
 • سپهران
 • اکونومی کامفورت
 • بوئینگ 300 - 737 بوئینگ 500 - 737 دورنیه 328
 • 1 3 1
 • 126 122 - 132 30 -33
 • بوئینگ بوئینگ دورنیه فلوکتسایک‌ورک
 • 62,822 60,554 15,660
 • 876 876 750
 • 11.10 11.10 7.24
 • 33.40 31 21.11
 • فلای پرشیا
 • اکونومی
 • بوئینگ 300 - 737
 • 3
 • 140
 • بوئینگ
 • 62,822
 • 876
 • 11.10
 • 33.40
 • قشم
 • اکونومی بیزینس
 • فوکر 100 ایرباس 300 - 600 Avro RJ ایرباس 320 فوکر50
 • 4 5 5 3 4
 • 109 361 110 180 46 - 56
 • فوکر ایرباس بریتیش آئرواسپیس ایرباس فوکر
 • 43,090 170,500 44,225 73,500 20,820
 • 816 895 789 870 565
 • 8.50 16.66 8.61 11.80 8.32
 • 35.50 54.08 31 37.06 25.25
 • کارون
 • اکونومی
 • فوکر 100 فوکر 50 بوئینگ 737
 • 4 4 1
 • 100 50 145
 • فوکر فوکر بوئینگ
 • 43,090 20,820 62,822
 • 816 565 890
 • 8.50 8.32 11.13
 • 35.50 25.25 33.40


 • کاسپین
 • اکونومی بیزینس اکونومی
 • بوئینگ 737 - 500 MD 80 بوئینگ 737 - 400
 • 2 6 3
 • 126 - 132 172 147 - 159
 • بوئینگ مک‌دانل داگلاس بوئینگ
 • 60,600 - 68,000 72,600 68,038
 • 796-876 925 867
 • 11.13 11.278 11.10
 • 31-37 45.06 36.40
 • کیش
 • اکونومی بیزینس
 • ایرباس A321 ایرباس A320 فورکر 100 مک دائل داگلاس
 • 2 2 3 7
 • 170 180 109 - 122 155 - 172
 • ایرباس ایرباس فوکر بوئینگ
 • 89,000 73,500 45,810 35,320
 • 828 870 816 925
 • 11.76 11.80 8.50 9
 • 44.51 37.60 35.53 45.10
 • ماهان
 • اکونومی بیزینس
 • بوئینگ 747 - 300 ایرباس 600 - A340 ایرباس A340 - 300 ایرباس A300 - 600 ایرباس 300 - A310 BAE 146 - 300
 • 2 7 4 14 10 17
 • 442 308 293 224 - 273 175 - 193 112
 • بوئینگ ایرباس ایرباس ایرباس ایرباس بریتیش آئرواسپیس
 • 362,873 368,000 257,700 171,000 157,000 44,225
 • 939 914 914 833 892 789
 • 19.30 17.20 16.91 16.50 15.80 8.59
 • 70.60 75.30 63.69 54.00 46.66 30.99
 • معراج
 • اکونومی بیزینس فرست
 • ایرباس 300 - 600 مسافربری
  ایرباس 200 - 320 مسافربری
  ایرباس 319 - 100 مسافربری
 • 2 3 2
 • 266 174 - 180 131 - 138
 • ایرباس ایرباس ایرباس
 • 48,293 75,500 35,400
 • 895 870 871
 • 16.66 11.80 11.80
 • 54.08 37.60 33.80


 • وارش

 • اکونومی
 • بوئینگ 300 - 737 بوئینگ 500 - 737
 • 2 3
 • 136 126 - 132
 • بوئینگ بوئینگ
 • 60,600 - 68,000 60,600 - 68,000
 • 876 - 796 876 - 796
 • 11.13 11.13
 • 37 - 31 37 - 31
در این مطلب، مشخصات فنی هواپیمایی‌های داخلی ارائه شد. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق‌تری در مورد هر یک از ایرلاین‌ها دریافت کنید، بر روی نام شرکت هواپیمایی مورد نظر خود کلیک کرده و اطلاعات کلی در مورد هر یک از آنها به دست آورید. لازم به ذکر است که شرکت هواپیمایی اترک در حال حاضر هیچگونه پروازی ندارد و سه فروند ایرباس ۳۲۰ خود را به شرکت هواپیمایی دیگری به نام ایرتور واگذار کرده است. همچنین شرکت هواپیمایی سپاهان (به اختصار هسا) در دهه ۱۳۸۰، به دنبال حوادثی دلخراش، فعالیت این شرکت متوقف شد و تاکنون همچنان غیرفعال مانده است.

مشخصات فنی شرکت‌های هواپیمایی داخلی

هر شرکت هواپیمایی مشخصات مخصوص خود را دارد، بسیاری از این ویژگی‌ها، عمومی بوده و همه به این اطلاعات واقف هستند اما برخی دیگر جزو اطلاعات فنی هواپیمایی‌ها می‌باشند که اگر به موضوعات هوانوردی علاقه داشته باشید، این مطلب از آذربلیط مناسب شماست. در ادامه جدولی را مشاهده می‌کنید که تمامی مشخصات فنی ایرلاین‌های داخلی از جمله کلاس نرخی پروازی، نوع هواپیما، تعداد فروند، تعداد مسافر، شرکت تولید کننده هواپیما، بیشترین وزن پروازی، حداکثر سرعت، ارتفاع هواپیما و طول هواپیما درج شده‌اند. شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌اند.


ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 اکونومی 3 174 - 150 ایرباس 73,500 تا 66,700 870 12.08 37.57
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 اکونومی 8 136 بوئینگ 73000 890 11.13 33.40
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
MD 83 اکونومی 8 165 بوئینگ 72,574 تا 67,812 873 9.10 45.10
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
امبرائر 145 اکونومی 3 50 امبرائر 20,600 833 6.8 29.90

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 اکونومی 3 164 - 156 ایرباس 75,500 870 11.8 37.6

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A340 اکونومی 1 240 ایرباس 26,000 914 17.03 59.39
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A320 اکونومی 5 164 - 156 ایرباس 75,500 870 11.80 37.60
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 اکونومی 2 144 بوئینگ 62,822 890 11.30 30.50
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 727 اکونومی 3 172 بوئینگ 86,400 961 10.44 40.59
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ATR 72 اکونومی 5 66 ATR 22,000 500 7.65 27.17
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 100 اکونومی 7 109 - 100 فوکر 44,450 816 8.50 35.50

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 100 اکونومی 16 109 فوکر 24,375 816 8.50 35.50
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 - 310 اکونومی 2 220 ایرباس 116,500 850 15.80 46.66
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 - B2k اکونومی 4 - ایرباس - - - -
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 - 600 اکونومی 4 361 ایرباس 48,293 895 16.66 54.08
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 747 - SP اکونومی 1 274 بوئینگ 152,900 1004 20.07 56.30
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 747 - 200 اکونومی 3 366 بوئینگ 169,960 967 19.30 70.66
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس B4 - 300 اکونومی 4 - ایرباس - - - -
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس B4 - F - 300 اکونومی 2 - ایرباس - - - -
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 747 - F اکونومی 1 - بوئینگ - - - -
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 اکونومی 6 180 ایرباس 44,300 870 11.80 37.60

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 - 600 اکونومی 5 273 - 224 ایرباس 171,000 895 16.50 54.10
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 اکونومی 1 180 - 174 ایرباس 73,500 - 66,700 870 11.76 37.57
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
MD-82-83 اکونومی 5 143 - 172 بوئینگ 67,812 - 72,574 873 9.10 45.10
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A310 اکونومی 1 220 ایرباس 164,000 - 144,000 849 15.8 46.66

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
AN - 74 - 200 اکونومی 3 44 آنتونوف 34,500 700 8.65 28.07
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بمباردیر600 - CL اکونومی 1 10 بمباردیه اورسپیس 21,863 870 6.30 20.85
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایلیوشین76 - IL اکونومی 3 50 ایلیوشین 195,000 900 14.76 45.59
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
امبرائر145 - ERJ اکونومی 2 50 امبرائر 20,600 833 6.76 28.87
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
هاربین12 - Y اکونومی 1 17 گروه صنعتی هاربین 5,300 328 5.68 18.86

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
MD - 88 اکونومی 5 172 مک دانل داگلاس 72,600 925 11.278 45.06
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
RJ85 - 145 اکونومی 1 112 Bae system 42,184 801 9.500 28.55
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A310 - 304 اکونومی 1 240 ایرباس 164,000 901 12.500 46.66

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 اکونومی 7 164 - 156 ایرباس 75,500 870 11.80 37.60
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 321 اکونومی 2 220 ایرباس 48,500 876 11.80 44.50
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 319 اکونومی 1 145 ایرباس 35,400 871 11.80 33.80
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ MD اکونومی 8 172 - 143 بوئینگ 35,000 - 26,200 873 9.02 45.06

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 300 - 737 اکونومی 2 136 بوئینگ 68,000 - 60,600 796 - 876 11.13 37 - 31

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 300 - 737 اکونومی 1 126 بوئینگ 62,822 876 11.10 33.40
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 500 - 737 اکونومی 3 132 - 122 بوئینگ 60,554 876 11.10 31
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
دورنیه 328 اکونومی 1 33 - 30 دورنیه فلوکتسایک ورک 15,660 750 7.24 21.11

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
لوگوی شرکت هواپیمایی فلای پرشیا با بهترین کیفیت بوئینگ 300 - 737 اکونومی 3 140 بوئینگ 62,822 876 11.10 33.40

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 100 اکونومی 4 109 فوکر 43,090 816 8.50 35.50
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 -600 اکونومی 5 361 ایرباس 170,500 895 16.66 54.08
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
Avro RJ اکونومی 5 110 بریتیش آئرو اسپیس 44,225 789 8.61 31
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 320 اکونومی 3 180 ایرباس 73,500 870 11.80 37.06
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 50 اکونومی 4 56 - 46 فوکر 20,820 565 8.32 25.25

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 100 اکونومی 4 100 فوکر 43,090 816 8.50 35.50
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 50 اکونومی 4 50 فوکر 20,820 565 8.32 25.25
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 اکونومی 1 145 بوئینگ 62,822 890 11.13 33.40

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 - 500 اکونومی 2 132 - 126 بوئینگ 68,000 - 60,600 796 - 876 11.13 37 - 31
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
MD 80 اکونومی 6 172 مک دانل داگلاس 72,600 925 11.278 45.06
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 - 400 اکونومی 3 159 - 147 بوئینگ 68,038 867 11.10 36.40

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A321 اکونومی 2 170 ایرباس 89,000 828 11.76 44.51
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A320 اکونومی 2 180 ایرباس 73,500 870 11.80 37.60
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
فوکر 100 اکونومی 3 122 - 109 فوکر 45,810 816 8.50 35.53
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
مک دانل داگلاس اکونومی 7 172 - 155 بوئینگ 35,320 925 9 45.10

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 747 - 300 اکونومی 2 442 بوئینگ 362,873 939 19.30 70.60
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A340 - 600 اکونومی 7 308 ایرباس 368,000 914 17.20 75.30
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A340 - 300 اکونومی 4 293 ایرباس 257,700 914 16.91 63.69
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A300 - 600 اکونومی 14 273 - 224 ایرباس 171,000 833 16.50 54.00
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس A310 - 600 اکونومی 10 193 - 175 ایرباس 157,000 892 15.80 46.66
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
BAE 146 - 300 اکونومی 17 112 بریتیش ایرو اسپیس 44,225 789 8.59 30.99

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 300 - 600 اکونومی 2 266 ایرباس 48,293 895 16.66 54.08
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
یرباس 320 - 300 اکونومی 3 180 - 174 ایرباس 75,500 870 11.80 37.60
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
ایرباس 100 - 319 اکونومی 2 138 - 131 ایرباس 35,400 871 11.80 33.80

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 -300 اکونومی 2 136 بوئینگ 68,000 - 60,600 876 - 796 11.13 37 - 31
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
بوئینگ 737 -300 اکونومی 3 164 - 156 ایرباس 75,500 870 11.8 37.6


در این مطلب، مشخصات فنی هواپیمایی‌های داخلی ارائه شد. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق‌تری در مورد هر یک از ایرلاین‌ها دریافت کنید، بر روی نام شرکت هواپیمایی مورد نظر خود کلیک کرده و اطلاعات کلی در مورد هر یک از آنها به دست آورید. لازم به ذکر است که شرکت هواپیمایی اترک در حال حاضر هیچگونه پروازی ندارد و سه فروند ایرباس ۳۲۰ خود را به شرکت هواپیمایی دیگری به نام ایرتور واگذار کرده است. همچنین شرکت هواپیمایی سپاهان (به اختصار هسا) در دهه ۱۳۸۰، به دنبال حوادثی دلخراش، فعالیت این شرکت متوقف شد و تاکنون همچنان غیرفعال مانده است.