نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
آتا همه 30% 50% 60%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد
آسمان Y V S U R X Q N T M O 40% 60%
L K H B 50% 70%
D I Z 30% 50%
E 100%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد
ایران ایر L, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J 30% 60%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا قبل از ساعت 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 5 ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایرتور V M H Y 30% 40% 50% 60%
C 20% 30% 40% 50%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
تابان Y R V Z L M A I P F K D N 20% 30% 40% 50%
B W J S O Q E U H X 100%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
زاگرس Z X F(اکونومی) 10% 15% 20% 30%
I T U A(اکونومی) 15% 20% 30% 40%
B D E S(اکونومی) 25% 30% 40% 50%
M N R (اکونومی) 35% 40% 50% 70%
H Q L(اکونومی) 45% 50% 60% 80%
P V Y K (اکونومی) 50% 100%
W 100%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) 72 ساعت قبل از پرواز 72 تا 48 ساعت قبل از پرواز 48 تا 24 ساعت قبل از پرواز 24 تا 12 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز NO SHOW/ NO GO
سپهران GB NB XB FB UB WB G N X F U W 95% 96%
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
قشم ا یر A R Y 30% 40% 60% 70%
V M Q K N S 40% 50% 60% 70%
D U L 100% غیر قابل استرداد


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) از زمان خرید تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOW
کارون UDROM 30% 50% 65%
FEXZH 50% 70%
L LP P B S Y N 50% 70%
NQ Q K V I J 50% 100%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد
کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF P PF PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD 30% 50%
M 40% 70%
K KF L LF LB LH 50% 80%
V A F U D IF IB IH IE I 100%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
کیش ایر RQ RX R P F S Y B H V 20% 40%
K L N Q M X 25% 50%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد
ماهان S X T V Q P R Y B 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
W WW WA 20% 50% 70%
U 90% 95%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) از زمان صدور تا 48 ساعت قبل پرواز از 48 ساعت تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز (از دست دادن پرواز)
معراج U UB UD UE 50% 60% 70%
X V Q N 40% 50% 60%
M L K H 30% 40% 50%
B Y S E 20% 30% 40%
W O R A 10% 20% 30%


نام ایرلاین شناسه نرخی (کلاس) از لحظه صدور تا 15 دقیقه پس از صدور از 15 دقیقه بعد از صدور تا 12 ظهر سه روز پیش از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز قبل تا 3 ساعت پیش از پرواز از 3 ساعت پیش از پرواز تا بعد و NO-SHOW
وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI بدون جریمه 30% 50% 70% 90%
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY بدون جریمه 20% 40% 60% 80%
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ بدون جریمه 10% 30% 50% 50%


ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
آتا همه کلاس های نرخی 30% 50% 60%
آسمان Y V S U R X Q N T M O 40% 60%
آسمان L K H B 50% 70%
آسمان D I Z 30% 50%
آسمان E غیر قابل استرداد
ایران ایر L, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J 30% 60%
ایرتور V M H Y 30% 40% 50% 60%
ایرتور C 20% 30% 40% 50%
تابان Y R V Z L M A I P F K D N 20% 30% 40% 50%
تابان B W J S O Q E U H X غیر قابل استرداد
زاگرس Z X F(اکونومی) 10% 15% 20% 30%
زاگرس I T U A(اکونومی) 15% 20% 30% 40%
زاگرس B D E S(اکونومی) 25% 30% 40% 50%
زاگرس M N R (اکونومی) 35% 40% 50% 70%
زاگرس H Q L(اکونومی) 45% 50% 60% 80%
زاگرس P V Y K (اکونومی) 50% غیر قابل استرداد
زاگرس W غیر قابل استرداد
سپهران GB NB XB FB UB WB G N X F U W 95% 96%
سپهران P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 80% 85%
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
قشم ایر V M Q K N S 40% 50% 60% 70%
قشم ایر D U L غیر قابل استرداد
کارون UDROM 30% 50% 65%
کارون FEXZH 50% 70%
کارون L LP P B S Y N 50% 70%
کارون NQ Q K V I J 50% غیرقابل استرداد
کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF P PF PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD 30% 50%
کاسپین M 40% 70%
کاسپین K KF L LF LB LH 50% 80%
کاسپین V A F U D IF IB IH IE I غیر قابل استرداد
کیش ایر RQ RX R P F S Y B H V 20% 40%
کیش ایر K L N Q M X 25% 50%
ماهان S X T V Q P R Y B 10% 30% 50%
ماهان L 15% 40% 50%
ماهان I 20% 40% 50%
ماهان N 20% 50% 70%
ماهان C 30% 40% 70%
ماهان W WW WA 20% 50% 70%
ماهان U 90% 95%
معراج U UB UD UE 50% 60% 70%
معراج X V Q N 40% 50% 60%
معراج M L K H 30% 40% 50%
معراج B Y S E 20% 30% 40%
معراج W O R A 10% 20% 30%
وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI بدون جریمه 30% 50% 70% 90%
وارش SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY بدون جریمه 20% 40% 60% 80%
وارش HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ بدون جریمه 10% 30% 50% 50%